मुख्य उद्देश्य : कृषि क्षेत्र को आधार बनाकर होम्यो कृषि पद्धति द्वारा पूरी मानवता को सुरक्षित करना।

मुख्य उद्देश्य बिंदु :
(1) मृदा स्वास्थ्य संरक्षा।
(2) अक्षुण उत्पादकता।
(3) स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन।
(4) वैश्विक पर्यावरण संरक्षा।
(5) पशुधन स्वास्थ्य और संवर्धन।

Designed & Developed by infoTrust Singapore Pte Ltd